โรงเรียน อสม.

ป้ายโฆษณา

โรงเรียน อสม.

ศูนย์เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคในชุมชน

โรงเรียน อสม.

เป็นเครื่องมือในการสร้างแนวคิดและมุมมองใหม่ที่ไม่ใช่รูปแบบของห้องเรียน แต่เน้นการเป็นศูนย์เรียนรู้ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างศักยภาพให้กับ อสม.และเครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชนได้เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนางานด้านสุขภาพที่เป็นปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง

หมู่บ้านจัดการสุขภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 07 กรกฏาคม 2007 เวลา 09:54 น.

หมายถึง ชุมชน/หมู่บ้านมีกระบวนการร่วมกันในการวางแผนด้านสุขภาพ มีการจัดการงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านสุขภาพ มีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ และมีการสรุปประเมินผลการจัดการด้านสุขภาพ


download เอกสารสรุปผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการ ปี 2552

ดูรายงานผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการ ปี 2553

 

 

หลักเกณฑ์การประเมินการจัดการสุขภาพของชุมชนมี 5 เรื่อง

1. มีแผนสุขภาพของชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน

2. มีงบสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. มีการจัดกิจกรรมสุขภาพครบ 5 ด้าน เน้นการสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังโรค ถ่ายทอดความรู้ ให้บริการ ฯลฯ

4. มีการประเมินผลการจัดการสุขภาพ

5. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสุขภาพ

 

 

 

ในปี 2553 การจัดระดับศักยภาพหมู่บ้านในการจัดการสุขภาพ แบ่งเป็น 5 ระดับ แต่จะใช้ตัวแปรในการวิเคราะห์ 6 ตัวแปร คือ

1. การมีส่วนร่วมการจัดการสุขภาพของชุมชน โดยมีจำนวนกติกาที่กำหนดในชุมชน ตั้งแต่ 3 เรื่องขึ้นไป

2. การได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพ มากกว่า 10,000 บาท

3. การมีกลุ่ม / ชมรมสุขภาพต่าง ๆ ที่ยังดำเนินงานในหมู่บ้าน ตั้งแต่ 6 กลุ่มขึ้นไป

4. วิธีการจัดทำแผนสุขภาพของชุมชน โดยมีจำนวนกลุ่ม / องค์กรที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ร่วมกิจกรรมจำนวนตั้งแต่ 3 เรื่องขึ้นไป

5. ความเข้มแข็งของกลุ่ม อสม. / เครือข่าย โดยอสม. และองค์กรชุมชน เป็นผู้กำหนดเวทีและวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่เป็นเพียงผู้สนับสนุน

6. มีกองทุนสุขภาพหมู่บ้าน / กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน ในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน

 

การจัดระดับศักยภาพการจัดการสุขภาพ แบ่งเป็น 5 ระดับ  คือ

ระดับ 1 ดาว หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์การจัดการสุขภาพ

ระดับ 2 ดาว หมายถึง มีศักยภาพเบื้องต้น คือ ผ่านเกณฑ์การจัดการสุขภาพขั้นพื้นฐาน

ระดับ 3 ดาว หมายถึง มีศักยภาพปานกลาง เป็นหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการงานด้านสุขภาพได้สูงกว่าขั้นพื้นฐาน มีเงื่อนไขครบ 4 ตัวแปร ใน6 ตัวแปร

ระดับ 4 ดาว หมายถึง มีศักยภาพสูง เป็นหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการงานสุขภาพได้ดี แต่ยังไม่สามารถเป็นครูให้กับหมู่บ้านอื่นได้ มีเงื่อนไขครบ 6 ตัวแปร


สำหรับ ระดับ 5 ดาว หมายถึง มีศักยภาพสูงเยี่ยม เป็นหมู่บ้านที่ผ่านระดับ 4 ดาว และจังหวัดได้ทำการประเมินว่าสามารถเป็นครูให้กับหมู่บ้านอื่น หรือ เครือข่ายอื่นๆได้

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 เมษายน 2010 เวลา 15:13 น.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack